• Ons privacybeleid

  Vloer & Raamdecor geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens
  die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, het uitleveren van
  producten, en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
  diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen
  ter beschikking aan derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website
  (https://vloerenraamdecor.nl/) en de daarop ontsloten dienstverlening van Vloer &
  Raamdecor. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/05/2023, met
  het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
  privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
  gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
  eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij
  uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten
  u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon
  voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
  opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
  De gegevens die we gebruiken:

  • Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken en te
   verzenden;
  • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te
   gaan;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft;
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie
   en/of site-registratie)

   

  Webwinkelsoftware

  WooCommerce
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u
  ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden opgeslagen in de
  database van WooCommerce. De WooCommerce software heeft toegang tot uw gegevens
  om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor
  een ander doel. WooCommerce wordt periodiek voorzien van updates. WooCommerce

  maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw
  gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

  Webhosting

  SAVVII
  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SAVVII. SAVVII verwerkt persoonsgegevens
  namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
  persoonsgegevens. SAVVII heeft passende technische en organisatorische maatregelen
  genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
  SAVVII is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  Microsoft 365
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft.
  Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
  misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
  Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
  vertrouwelijk.

  Beveiligen van gegevens
  Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde
  handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

  • We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke
   informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld
   verzonden;
  • Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
  • Toegang tot systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en, in veel gevallen, MFA;

   

  Beoordelingen

  Klantenvertellen
  Wij verzamelen reviews via het platform van Klantenvertellen. Als u een review achterlaat via
  Klantenvertellen dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.
  Klantenvertellen deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen
  koppelen. Klantenvertellen publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige
  gevallen kan Klantenvertellen contact met u opnemen om een toelichting op uw review te
  geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en
  e-mailadres met Klantenvertellen. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te
  nodigen om een review achter te laten. Klantenvertellen heeft passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  Klantenvertellen behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de

  dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Klantenvertellen
  toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
  bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
  de dienstverlening waarvoor Klantenvertellen derden inschakelt.

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen
  dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en
  wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact
  met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
  met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, overige administratieve
  verplichtingen en het uitleveren van producten te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
  geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
  wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het
  doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,
  webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Vloer & Raamdecor op grond van een wettelijke verplichting
  worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
  onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te
  delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
  verzetten.

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
  bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als
  u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
  toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens
  te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
  bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en
  documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
  bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden
  verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten
  kunt beroepen.

  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens
  enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een
  ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van
  een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en
  kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen
  onze systemen hanteren.

  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
  op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking
  doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
  e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
  gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze
  gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
  op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die
  strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
  dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
  ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op
  uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking
  doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
  e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
  verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
  op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt
  een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
  dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
  u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
  hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
  Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer
  voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden
  gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens door of in opdracht van Vloer & Raamdecor. Als u bezwaar maakt zullen
  wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw
  bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die
  wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
  profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
  recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze
  contactpersoon voor privacyzaken.

  Cookies (voor statistieken)

  Google Analytics
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
  de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen
  over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van
  geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie
  over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
  samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het
  internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere
  gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
  instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
  mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website
  geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor
  de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Hotjar
  Hotjar helpt ons met het verkrijgen van inzicht in hoe onze website gebruikt wordt. Zij
  helpen ons browsergedrag te volgen en aan de hand van deze informatie kunnen wij
  verbeteringen toepassen aan onze website. Op die manier maken wij het bezoeken van onze
  website een fijne ervaring. Ze verwerken geen persoonsgegevens, wij hebben derhalve geen
  verwerkersovereenkomst met deze partij

  Cookies van derde partijen
  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
  vermeld in deze privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u
  echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de
  wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen
  wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens
  Vloer & Raamdecor
  Woonboulevard Dordt
  Mijlweg 55 E
  3316 BE Dordrecht
  078 203 3788
  info@vloerenraamdecor.nl

DE VOORDELEN VAN

VLOER & RAAMDECOR

 • Gratis inmeten en advies aan huis
 • Scherpe PVC vloer All-in Deals
 • Specialist in de installatie van vloerverwarming; traditioneel én elektrisch!
 • Deskundig advies en vakmanschap sinds 1993
 • Moduleo Preferred Premium Partner®
 • Makkelijk te bereiken showroom met +500 PVC vloeren en gratis parkeren
 • Vakkundige stoffeerders, monteurs en installateurs
 • Uitsluitend egalisaties en watervaste lijmen van topmerk Eurocol
 • CBW-erkend voor extra zekerheid en garantie
 • allure
 • moduleo
 • Luxaflex
 • ambiant
 • therdex
Offerte op maat